Klauzula informacyjna – dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

(dodatek osłonowy)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, przy ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo, tel. 58 681-82-64, adres e-mail: gops@zukowo.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodgops@zukowo.pl  lub pisemnie na adres Administratora podany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego z uwzględnieniem danych w nim wskazanych, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego wydanego na podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. zewnętrzny podmiot informatyczny, operatorzy pocztowi.

5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przyznania dodatku, następnie przez okres wskazany przez przepisy archiwalne. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku chęci skorzystania z dodatku osłonowego. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych Administrator nie będzie mógł uwzględnić prawa do tego dodatku.

10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.