Klauzula informacyjna – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, przy ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo, tel. 58 681-82-64, adres e-mail: gops@zukowo.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodgops@zukowo.pl  lub pisemnie na adres Administratora podany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r., co stanowi obowiązek prawny spoczywający na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 29 ust. 1 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) w związku z art. 411 ust. 10 n pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) w celu prowadzenia postępowania w sprawie dotyczącej refundacji podatku VAT. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania przy składaniu wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wypłaty refundacji podatku VAT.

5. Dane osobowe będą ujawnione osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba, że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane mogą być ujawnione również podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną GOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m. in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.