Dofinansowanie Programu „Opieka 75+” na rok 2024

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych informujemy, o zawarciu umowy w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji Programu „Opieka 75+” na rok 2024.

Przedmiotem zawartej umowy jest określenie zasad i warunków udzielenia dotacji celowej przeznaczonej dla Gminy na dofinansowanie zadania własnego o charakterze obowiązkowym z zakresu usług opiekuńczych w 2024r. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2024r.

  • Gmina zobowiązuje się, że udział środków własnych w kosztach realizacji Programu w roku 2024 wyniesie nie mniej niż 40%
  • całkowity koszt realizacji programu wyniesie 154 520zł
  • dotacja celowa nie może stanowić więcej niż 60% kosztów realizacji zadania
  • zwiększenie kosztów zadania nie powoduje zwiększenia dotacji
  • zmniejszenie kosztów zadania skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem dotacji.