Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy

Utworzono dnia 05.06.2019

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE

ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo

ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze:

referent ds. świadczeń

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo

Określenie stanowiska: referent ds. świadczeń, pełny wymiar czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie/wyższe administracyjne oraz 2 letni staż pracy;

- znajomość przepisów prawa z zakresu:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);

  • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm);

  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.);

  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L z 2016 r. Nr 119, poz. 1 z późn. zm.);

  • oraz akty wykonawcze do tychże ustaw;

- biegła obsługa komputera (pakiet Microsoft Office/Open Office);

- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa;

- obowiązkowość, odpowiedzialność, spostrzegawczość, zaangażowanie, terminowość;

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- osoba posiadająca obywatelstwo polskie albo osoba będąca obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- nieposzlakowana opinia;

2. Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na opisanym stanowisku pracy;

- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy i rozwiązywania problemów;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących prowadzonych spraw w zakresie pomocy społecznej;

- sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń z pomocy społecznej;

- wprowadzanie danych do systemu komputerowego niezbędnych do opracowania projektu decyzji administracyjnej;

- prowadzenie niezbędnych rejestrów osób korzystających z pomocy społecznej;

- sporządzanie sprawozdawczości udzielonych świadczeń z pomocy społecznej, również w wersji elektronicznej;

- prowadzenie korespondencji, niezbędnych pism dotyczących podejmowanych spraw, w tym skierowań do domów pomocy społecznej, odwołań od decyzji administracyjnych i innych, wynikających z przepisów prawa;

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i załatwiania wszelkich spraw z tym związanych;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- stanowisko pracy na parterze;

- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;

- kontakt z interesantami: bezpośredni, telefoniczny i elektroniczny.

5. Wymagane dokumenty:

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

- własnoręcznie podpisany życiorys – CV (obejmujący dane wymienione w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.);

- dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, w przypadku aktualnego zatrudnienia - zaświadczenie od pracodawcy);

- kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

- referencje (o ile kandydat jest w ich posiadaniu);

- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);

- oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

- podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO;

- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu 05/2019 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie wyniósł poniżej 6%.

 

 

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

- termin składania dokumentów do dnia 17.06.2019 r. godz. 12:00;

- sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń;

Przyjmuje się składanie ofert w formie pisemnej dostarczonej do GOPS osobiście lub przysłanie pocztą. Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do GOPS, a nie data nadania.

- miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo, pok. nr 1;

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, tj. www.gops.zukowo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie tut. Ośrodka.

 

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w punkcie 5 – należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L z 2016 r. Nr 119, poz. 1 z późn. zm.).

 

W trakcie procesu naboru w myśl art. 221 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zaś zgodnie z art. 6, art. 11, art. 13 ustawy o pracownikach samorządowych pracodawca samorządowy ma obowiązek żądać oświadczenia, że kandydat jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, pierwszeństwa przy wskaźniku zatrudnienia poniżej 6% jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W związku z czym w przypadku podania innych danych niż te wymienione powyżej kandydat jest obowiązany złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wymienione w Kodeksie Pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych do procesu naboru na stanowisko Referent ds świadczeń. W przypadku braku oświadczenia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie będzie zobowiązany odesłać aplikację, ze względu na brak podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych nie wskazanych w przepisach prawa.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 2 – Informacja RODO

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie ogólne

Utworzono dnia 05.06.2019, 14:37

Informacja dotycząca ochrony danych

Utworzono dnia 05.06.2019, 14:37

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 05.06.2019, 14:37

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00 - 17.00

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 58

W poprzednim tygodniu: 185

W tym miesiącu: 572

W poprzednim miesiącu: 921

Wszystkich: 10236