Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie do 08.11.2022 r. prowadzi nabór wniosków potencjalnych uczestników Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;

– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
– zaprowadzaniu  i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności. Gmina Żukowo zamierza ubiegać się o środki finansowe na realizację w/w Programu.

Informacji  o  programie  udziela  Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, tel. 58 681 82 64, tel./sms kom. 514 782 338


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023