Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie pod adresem gops.zukowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz mogą zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • Pliki dostępne do pobrania w formatach: PDF, DOC, ODT – mogą nie być dostępne cyfrowo – redaktorzy tekstów dokładają wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum korzystanie z plików w formacie PDF i DOC. Dążymy do tego, aby teksty odpowiednio sformatowane osadzać bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które niekiedy są skanem dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać.
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie www (zdjęć, grafiki)
 • Trudny język informacji – niedostosowany dla każdego użytkownika.
 • Brak tekstów do odsłuchania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony, które znaleźć można pod adresem:

 • http://checkers.eiii.eu/ – Test-European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie spełnia wymagania w 100% – raport można znaleźć pod adresem: /en/pagecheck2.0/?uuid=36561d94-aa0b-404a-a9f9-759e556d1ef7, z którego wynika, że strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 – raport w załączeniu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marlena Szlas
 • E-mail: m.szlas@zukowo.pl
 • Telefon: 58 681 82 64

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie
 • Adres: ul. B. Prusa 49
  83-330 Żukowo
 • E-mail: gops@zukowo.pl
 • Telefon: 58 681 82 64

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Placówka ogrodzona jest płotem przy którym można znaleźć tabliczki informujące jakiego rodzaju usługi są świadczone w budynku.
 • Dojazd do budynku jest utwardzony – kostka brukowa bez uskoków o odpowiedniej szerokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
 • Od strony wjazdu znajdują się oznakowane miejsca parkingowe.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia.
 • Pomieszczenia GOPS znajdują się na parterze.
 • Drzwi pierwszego wejścia są przeszklone z ramą po środku, oznakowane napisem GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA, z informacją o godzinach urzędowania.
 • Drugie wejście prowadzi do wiatrołapu zamykanego drzwiami z automatycznym zamykaniem. Następne po lewej stronie znajduje się plan budynku. Na wprost od drzwi wejściowych znajdują się schody na piętro (z windą obok schodów), zaś po prawej stronie od wejścia znajdują się przeszklone drzwi z ramą po środku, oznakowane napisem GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE DZIAŁ ŚWIADCZEŃ.
 • Drzwi obu wejść są szerokie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami z możliwością zablokowania oraz odblokowania. Wycieraczki znajdujące się przed drzwiami znajdują się na równi z wejściem – brak progu.
 • W pomieszczeniach zajmowanych przez Ośrodek znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób na wózkach.
 • Brak tabliczek z informacją w postaci alfabetu Braille’a
 • Brak planu pomieszczeń po wejściu do odpowiednich działów.
 • Brak oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętli indukcyjnej, systemów FM, których celem jest wspomaganie słyszenia
 • Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym bądź psem przewodnikiem

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dot. strony internetowej:

 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury.
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą
 • Możliwość powiększenia rozmiaru czcionki
 • Możliwość zwiększenia kontrastu dla osób słabowidzących
 • Z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)
 • Przy powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji znajdujących się na stronie

Dot. dostępności architektonicznej:

 • Pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się blisko wejścia do budynku.
 • Drzwi oznakowane oraz odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Automatyczny sygnał dźwiękowy po wejściu do środka informujący pracownika o wejściu petenta.
 • Dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Dot. dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewnienie komunikacji z podmiotem publicznym – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku
 • Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego . Zgłoszenie takie można wnieść: pisemnie, za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo, osobiście – w siedzibie GOPS w Żukowie – DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA, bądź za pomocą poczty elektronicznej, na adres gops@zukowo.pl