Nabór na stanowisko – pracownik socjalny 2024

Żukowo, dnia 8 stycznia 2024r.

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
   • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
   • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, lub
   • dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zwodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, lub
   • dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej na uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  2. obywatelstwo polskie
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  5. nie karalność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego
  8. prawo jazdy kat. „B”
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. mile widziane doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej,
  2. znajomość KPA, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
  3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole,
  4. odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość.
 3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
  1. praca socjalna,
  2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z  pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
  3. udzielanie informacji wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej – skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
  4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i  udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
  5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
  6. praca ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami i społecznościami lokalnymi,
  7. udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy,
  8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
  9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
  10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
  11. zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń,
  12. współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji zadań dotyczących wspierania rodzin,
  13. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grupach roboczych tworzonych przy zespole,
  14. obsługa systemów informatycznych do realizacji ww. świadczeń,
  15. prowadzenie postępowań administracyjnych,
  16. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz przechowywanie zakładowych akt i dokumentów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 4. Informacje dodatkowe:
  1. czas pracy: pełny wymiar – umowa o pracę zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy z możliwością przedłużenia zatrudnienia,
  2. przewidywany termin zatrudnienia: od lutego 2024r.
  3. fizyczne warunki pracy: obsługa komputera i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony.
  4. wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem, drukarka, telefon.
  5. uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz statyczne obciążenie mięśni tułowia.
  6. praca związana z kontaktami z podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie zarówno w budynku Ośrodka, jak i w środowisku.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
  • list motywacyjny -własnoręcznie podpisany,
  • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (załącznik 1)
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)
  • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
  • oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię, (załącznik 2)
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (załącznik 2)
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (załącznik 2),
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku (załącznik 2),
  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, (załącznik 2)
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, (załącznik 3)
   • Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
 7. Postępowanie rekrutacyjne: Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
  • Etap I: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
  • Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B.Prusa 49 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
 8. Termin i sposób składania ofert: Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Pracownika Socjalnego”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo w terminie do 19.01.2024r, do godz. 14:30 ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka lub data ich złożenia w Ośrodku). Można również złożyć dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla kandydatów do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie przy ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo, tel.: 58 681-82-64, adres e-mail: gops@zukowo.pl

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iodgops@zukowo.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnym do zawarcia umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”;

b) na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji przyszłych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

c) na podstawie przepisów prawa art. 22 ¹ § 1 ustawy Kodeks Pracy.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana dane w zakresie określonym przepisami prawa – art. 22¹§1 ustawy kodeks pracy czyli: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie nie udostępni Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 maksymalnie przez okres trwania rekrutacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia złożenia przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

10. Nie powierzyliśmy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podmiotom przetwarzającym (procesorom).

11. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 1. Inne:
 • oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie – nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 29.02.2024r., a nieodebrane po tym terminie zostaną zniszczone.
 • kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie oraz na stronie internetowej Ośrodka www.gops.zukowo.pl oraz www.gopszukowo.bip.gov.pl

Załączniki: