Statut Ośrodka

UCHWAŁA NR XXXIII/376/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późń. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowie, w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, działa na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 162 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 169 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 575 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.);
9) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 195 z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1860).

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką
budżetową Gminy Żukowo, zwanej dalej „Gminą”.

2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Gminy Żukowo.

3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Żukowo.

4. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Gminy Żukowo, zwany dalej Burmistrzem.

Rozdział 2.
CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań zleconych Gminie z zakresu
administracji rządowej oraz zadań własnych Gminy dotyczących pomocy społecznej.

2. Do zadań własnych Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należą w szczególności:
1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
21) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze;
22) kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia;
23) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
24) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o
szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
25) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego;
26) praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Do zadań zleconych Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należą w szczególności:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania cudzoziemcom;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego
ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Do innych zadań Ośrodka należy
1) z zakresu świadczeń rodzinnych – prowadzenie postępowań dotyczących przyznawania i wypłaty
świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów;
2) z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów – prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji, podejmowanie działań wobec
dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawanie w tych sprawach decyzji
administracyjnych;
3) obsługa Karty Dużej Rodziny;
4) prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
5) prowadzenie postępowań dotyczących świadczenia wychowawczego oraz wydawanie w tych sprawach
decyzji;
6) prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz
wydawania w tych sprawach decyzji.

5. Ośrodek, w zakresie wykonywanych zadań współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 4. 1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Żukowo.

2. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 5. 1. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki w ramach
opracowanego układu wykonawczego budżetu.

2. Plan finansowy na realizację zadań ustala Kierownik Ośrodka. W ciągu roku budżetowego mogą zostać
wprowadzone zmiany w planie finansowym.

3. Działalność Ośrodka finansowana jest z:
1) budżetu Gminy – w zakresie realizacji zadań własnych,
2) budżetu Państwa, w formie dotacji celowych – w zakresie realizacji zadań zleconych.

4. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych
z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.

5. Ośrodek, realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować dary w postaci rzeczowej
i przekazywać je osobom potrzebującym.


Rozdział 4.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.

2. Bezpośrednim przełożonym służbowym Kierownika jest Burmistrz.

3. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.

4. Kierownik i pracownicy ponoszą odpowiedzialność za załatwianie spraw zgodnie z przepisami
i ustalonymi zasadami realizacji zadań oraz za przestrzeganie dyscypliny budżetowej i zasad gospodarności.

5. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami
ustawy z dnia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych odpowiednich aktów
prawnych.

6. Kierownik ustala zasady wynagradzania pracowników w formie regulaminu.
§ 7. Organizację Ośrodka, stanowiska pracy, zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności
poszczególnych pracowników określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy aktów
prawnych.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie zmieniona uchwałą nr
XXVIII/288/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, uchwałą nr L/633/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia
3 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, uchwałą
nr XVI/175/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie oraz uchwałą nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej
w Żukowie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowie.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke