Dodatek osłonowy 2024r.

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

O dodatek osłonowy może wnioskować osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosuje się zasadę “złotówka za złotówkę” – kwota świadczenia jest pomniejszana o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu nie może być niższa niż 20 złotych – jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

Wysokość podstawowego dodatku osłonowego

Wysokość świadczenia zależy od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi odpowiednio:

 • 228,80 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 
 • 343,20 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 486,20 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 657,80 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wyższy dodatek osłonowy

Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo energetyczne, mogą liczyć na nieco wyższy dodatek. Mowa tutaj o rodzinach ogrzewających swoje domostwa:

 • kotłem na paliwo stałe, 
 • kominkiem, 
 • kozą, 
 • ogrzewaczem powietrza, 
 • trzonem kuchennym, 
 • piecokuchnią, 
 • kuchnią węglową, 
 • piecem kaflowym na paliwo stałe, 
 • zasilanymi węglem lub paliwami węglopochodnymi. 

Przy identycznym kryterium dochodowym jak w przypadku podstawowego dodatku osłonowego, rodziny ogrzewające domy wyżej wymienionymi sposobami mogą liczyć na świadczenie w wysokości:

 • 286 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 429 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 607,75 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 822,25 zł –  dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w terminie od 1 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B.Prusa 49 lub rzez ePUAP