Program Przeciwdziałania Przemocy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żukowo na lata 2021-2025 został przyjęty na podstawie Uchwały nr XXIX/377/2020 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020r.

Celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Żukowo jest:

 1. zmniejszenie skali zjawiska przemocy na terenie gminy Żukowo,
 2. zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec sprawców przemocy,
 3. zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Założeniami programu są:

 • Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie.
 • Promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy.
 • Działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
 • Udzielenie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Czynniki zwiększające szansę realizacji programu:

 • poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym,
 • coraz większe zaangażowanie w przeciwdziałanie przemocy podmiotów z różnych dziedzin,
 • dotychczasowe doświadczenie podmiotów zaangażowanych w zwalczanie przemocy,
 • dobra współpraca służb i instytucji na terenie gminy Żukowo i powiatu kartuskiego,
 • dobra znajomość środowiska lokalnego przez pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji.