RODO – Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych – informacja RODO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie RODO), informujemy, iż będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo, tel. 58/681-82-64, e-mail: gops@zukowo.pl.
 2. W GOPS Żukowo jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iodgops@zukowo.pl
 3. Z mocy prawa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu dopełnienia obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zadań w szczególności wynikających z:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007);
  • rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”;
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zmianami);
  • ustawa Kodeks Pracy; – ustawa Kodeks Cywilny.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa m. in.: ZUS, KRUS, Urzędy Skarbowe, Urząd Wojewódzki, OPS, PCPR, DPS, ZOL, Starostwo Powiatowe, Zakład Karny, Organy kontrolujące, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Policja, Prokuratura, placówki oświatowe (szkoły, szkoły wyższe, przedszkola), PUP, zakład pracy, Szpitale, Ośrodki Zdrowia, itp.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł m. in. Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratura, PUP, CEiDG, KRS, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Urząd Wojewódzki, Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zmianami).
 8. Jednocześnie GOPS w Żukowie informuje, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.