Postępowanie o udzielenie zamówienia – dożywianie dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Żukowo w 2022roku

W dniu 07.12.2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie ogłosił rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi restauracyjne polegające na dożywianiu dzieci ze szkół podstawowych na terenie gminy Żukowo w 2022roku. Zamówienie o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000 zł netto. Termin realizacji zamówienia: 03.01.2022r. do 23.06.2022r. Oferty można składać w zabezpieczonej kopercie, opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Usługi restauracyjne polegające na dożywianiu dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Żukowo w 2022r.” Ofertę można również przesłać na adres e-mail: gops@zukowo.pl w terminie do 20.12.2021r. do godz. 15:00.