Przemoc

PRZEMOC W RODZINIE – zwana także potocznie przemocą domową to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny , naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody, to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie  lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218)).

OFIARA PRZEMOCY – osoba doznająca przemocy  w rodzinie

SPRAWCA PRZEMOCY – osoba stosująca przemoc

ŚWIADEK PRZEMOCY – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania przemocy – widzi, słyszy lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE:

Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. Przybiera różne formy:

 • przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
 • przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.
 • przemoc seksualna – zachowanie zmuszające do podjęcia różnego rodzaju niechcianych zachowań seksualnych  w celu zaspokojenia potrzeb sprawcy, np. nieakcetpowanie pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
 • przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienia podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.
 • zaniedbanie – ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych
  i emocjonalnych.

PAMIĘTAJ !!! Przemoc raz zastosowana powtarza się. Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów i agresji albo odtwarzają te zachowania albo przyjmują role ofiary i stają się podatne na urazy w przyszłości.

MITY I STEREOTYPY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE:

 • Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać – przemoc wykorzystywanie, bocie, gwałcenie, okradanie bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo, tak samo groźnym jak przemoc wobec obcych; fakt zawarcia małżeństwa czy mieszkania pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na krzywdzenie innych.
 • Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego – przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od  poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej
 • Przemoc ma miejsce wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary – przemoc występuje w różnych formach, są to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, lecz także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.
 • Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył – nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie maltretowanie bez względu na to, co zrobił czy powiedział.
 • Nikt nie powinien interweniować w sprawach rodzinnych – przemoc domowa nie jest „sprawą rodzinną”, lecz przestępstwem ściganym przez prawo.
 • To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy – przemoc w rodzinie rzadko pojawia się tylko raz; jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy, przemoc się powtarza.
 • Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc – ofiary zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak mało skuteczne.
 • Gdyby sytuacja była taka okropna, ofiara odeszłaby od sprawcy – przemoc doznawana od bliskiego człowieka jest rzeczą naprawdę straszną, ofiary rzeczywiście cierpią, a to, że nie odchodzą, wynika zwykle z ich zależności od sprawcy.
 • Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol – picie alkoholu, chociaż towarzyszy przemocy często, jednak bynajmniej nie zawsze.
 • Gwałt w małżeństwie nie istnieje – w rozumieniu praw gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania tego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp (art. 197 k.k.); i nie ma takiego przepisu, że nie dotyczy to bliskich napastnika.
 • Osoby stosujące przemoc wobec bliskich są chore psychicznie – nie ma bezpośredniego związku między przemocą, a chorobami psychicznymi; przemoc to demonstracja siły i chęć przejęcia całkowitej kontroli władzy nad drugą osobą.

Za przemoc zawsze odpowiedzialność ponosi sprawca, niezależnie od tego co zrobiła ofiara

Dzieci potrzebują oparcia i spokoju!!! Z pomocą innych możesz sprawić, aby życie Twoje i Twoich dzieci wyglądało normalnie. Dzieci odniosą o wiele większy pożytek z Twojej siły życiowej i możliwości podejmowania decyzji niż faktu przebywania w domu, gdzie byłaś/byłeś bity i poniżana/y.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Podjęcie decyzji o opuszczeniu domu lub czasowym odejściu ze związku, w którym ma miejsce przemoc może być trudne. Potrzeba czasu, abyś poczuł/ła się gotowa/y. Skontaktuj się  z odpowiednią instytucją, np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Policją – ktoś stamtąd może Ci pomóc ułożyć bezpieczny plan.

Jeśli jesteś gotowa/y by odejść: spakuj torbę, wcześniej zostaw ją u kogoś zaufanego, zabierz gotówkę, karty kredytowe, zapasowe ubrania, weź dla dzieci ulubioną zabawkę.

Nie zapomnij o ważnych telefonach!!! Koniecznie zabierz: dowód tożsamości, prawo jazdy, metrykę urodzenia swoją i dzieci, odpis aktu małżeństwa, akt własności lub najmu twojego domu lub mieszkania, kartę do bankomatu, gotówkę, wszystkie ważne dokumenty.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY:

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Żukowo
  • ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo
  • godziny otwarcia: pn. 7.30 – 17, wt.-śr. 7.30 – 15.30, czw. 7.30 – 15.00, pt. 7.30 – 14.30
  • tel. 58 681 82 64
  • e-mail: gops@zukowo.pl
 2. Numery alarmowe:
  • Policja 997  
  • Straż Pożarna 998  
  • Pogotowie 999     
  • Ogólny 112
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie
  • ul. B. Prusa 49
  • godziny otwarcia: pn. 7.30 – 17, wt.-śr. 7.30 – 15.30, czw. 7.30 – 15.00, pt. 7.30 – 14.30
  • tel. 58 681 82 64
  • e-mail: gops@zukowo.pl
 4. Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień
  • siedziba w Urzędzie Gminy Żukowo ul. Gdańska 48 pok. nr 28
  • tel. 58 685 83 39 e-mail: k.gonia@zukowo.pl
 5. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • budynek SP ZOZ w Żukowie
  • ul. Pożarna 4 I piętro pok. nr 5 (wejście od Poradni Zdrowia Psychicznego)
  • każdy II wtorek miesiąca godz. 18-21
  • tel. 58 681 82 64, 733 664 135 
 6. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach
  • ul. Gdańska 12
  • godziny otwarcia: pn. wt. czw. 10-19.30, śr. pt. 10-17
  • tel. 58 684 02 19, 662 016 626,
  • e-mail: cik@pcprkartuzy.pl
 7. Komisariat Policji w Żukowie
  • ul. Polna 2B
  • tel. 58 685 21 70
 8. NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie
  • godziny otwarcia: pn. wt. śr. czw. pt. 8-19
  • ul. Gdańska 14D tel. 730 260 606,
  • e-mail: osrodekterapii@zukowo.pl
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
 10. Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • tel.  801 120 002