Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

  • edycja 2021
  • finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Celem programu jest prowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi asystenta mogą polegać na udzieleniu pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
  • Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego z ww. wskazaniami lub dorosłej osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, których rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Uczestnicy programu nie ponoszą żadnej odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.