Projekt Pokolenia

Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA

Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

OKRES REALIZACJI:

2020-11-01 – 2023-04-30

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

  • koszty ogółem: 10 170 999,99 zł
  • koszty bezpośrednie: 9 246 363,63 zł
  • koszty pośrednie: 924 636,36 zł
  • wnioskowane dofinansowanie: 9 662 449,99 zł
  • wkład własny: 508 550,00 zł

PARTNERSTWO:

Gminy: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo, Chmielno, Sierakowice, Sulęczyno, Stężyca

Organizacja Pozarządowa NGO: Fundacja Słoneczne Wzgórze w Stężycy, Spółdzielnia Socjalna Bezpieczni Podopieczni w Żukowie, Spółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach

GRUPA DOCELOWA:

1233 osób – seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej

OPIS PROJEKTU:

Projekt jest odpowiedzią na lokalnie zdiagnozowane potrzeby w zakresie usług społecznych, którego wdrożenie ma doprowadzić do osiągnięcia celów: poprawy jakości życia i stanu zdrowia ww. osób, zainicjowania działań w zakresie rzecznictwa seniorów, podniesienia poziomu aktywności społecznej i kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania ich potencjału. Założone w projekcie cele zostaną osiągnięte poprzez działania dla 1233 osób w 3 obszarach:

I Obszar – 283 Seniorów, obejmuje: powołanie Powiatowej Rady Seniorów, działania aktywizacyjne w Klubach Seniora, warsztaty, animację środowiskową i wolontariat a także działania służące poprawie stanu zdrowia tj. mobilne usługi opiekuńcze, usługę wytchnieniową oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych.

II Obszar – 750 os.: ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie społeczne rodzin, dzieci i osób dorosłych z deficytem rozwoju tj. niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami w rozwoju (autyzm) itp. i przewiduje m. in.: pomoc terapeutyczną, psychologiczną, socjoterapeutyczną, szkolenia dla opiekunów, weekendowe spotkania rodzinne, turnusy i weekendy wytchnieniowe.

III Obszar – 200 os. objętych pieczą zastępczą, w tym usamodzielnianych. Przygotowanie do samodzielnego dorosłego życia poprzez wdrożenie wsparcia oraz działań aktywizacyjnych społecznie i zawodowo tj. m.in. szkolenia, superwizje, wyjazdy studyjne, kursy i szkolenia zawodowe, działalność Klubu Młodzieżowego, festyny rodzinne. Wsparcie realizowane będzie na podst. indywidualnych ścieżek reintegracji UP/ rodzin.

Projekt zakłada współpracę partnerską Jednostek Samorządu Terytorialnego w tym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz NGO w zakresie realizacji zadań, zgodnie z doświadczeniem i zakresem działalności partnerów oraz utrzymanie trwałości projektu poprzez m.in. działalność: Powiatowej Rady Seniorów, Klubów Seniora, Klubu Młodzieżowego, wolontariatu i specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.