Wniosek i skarga

WNIOSKI O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI I SKARGA NA BRAK DOSTĘPNOŚCI (ART.29-34)

Od 6 września 2021r. każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062 z późn. zm.) . Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi będą mogli także złożyć wnioski i skargi o których mowa w rozdziale 4 ustawy tj.

Wniosek o zapewnienie dostępności

 • W celu załatwienia swojej sprawy urzędowej w danym podmiocie publicznym lub skorzystania z usług danego podmiotu można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności  (Wniosek o zapewnienie dostępności ).
 • Wniosek musi spełnić wymagania formalne, które opisano w art. 30 ust. 3 ustawy. Są nimi:
  1. podanie danych  kontaktowych  wnioskodawcy
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności
 • Wniosek może zostać złożony w postaci filmu w PJM, który następnie zostanie przetłumaczony na język polski.

Skarga na brak dostępności

 • Skargę na brak dostępności można złożyć do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(PFRON) jeśli:
  1. Pomimo wniesienia wniosku podmiot publiczny nie zapewni dostępności w przeciągu 14 dni i nie poinformuje, że potrzebuje na to więcej czasu,
  2. Podmiot publiczny poinformuje, że potrzebuje więcej czasu, ale nie zapewni dostępności (ma maksymalnie 2 miesiące na zapewnienie dostępności),
  3. Podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności (nawet jeśli zapewni dostęp alternatywny)
 • Na wniesienie skargi osoba ze szczególnymi potrzebami ma 30 dni od upływu terminu, w którym podmiot publiczny miał zapewnić dostępność po złożeniu ww. wniosku (14 dni, lub maksymalnie 2 miesiące).
 • Składając skargę zgodnie z art. 32 ust. 3 należy spełniać wymagania formalne dot. wniosku (wymienione wyżej w pkt.1-4), z tym że w zakresie pkt 2–4 wystarczające jest załączenie do skargi kopii żądania zapewnienia dostępności.