Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 poz. 111)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 poz. 1497)

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, lecz nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wymagane dokumenty.:

 • Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem (oryginał) wystawionym przez lekarza/położną realizującym świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • wypełniony wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (druk znajduje się w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA)
 • w zależności od sytuacji osobistej danej osoby, może być dodatkowo potrzebne m.in.:
  • zeznanie roczne PIT 36 (ksero) wraz z załącznikami za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy lub oświadczenie o źródle zwrotu podatku uzyskanego,
  • PIT 11 (ksero), kserokopia decyzji o przyznaniu renty, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i dochodzie netto
  • utrata dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu wraz z wysokością utraconego dochodu za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (ksero pit 11, świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy)
  • wyrok zasądzający alimenty,
  • zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy,
  • zaświadczenie/ oświadczenie o wysokości otrzymanych dochodów z stypendiów za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy