Nabór na stanowisko – referent

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze: referent

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo

Określenie stanowiska:referent, pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie/wyższe, preferowane kierunki związane z administracją oraz min. roczny staż pracy;
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L z 2016 r. Nr 119, poz. 1 z późn. zm.);
  • oraz akty wykonawcze do tychże ustaw;
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office/Open Office;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, rzetelność, kultura osobista;
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa;
 • obowiązkowość, odpowiedzialność, spostrzegawczość, zaangażowanie, odporność na stres, terminowość;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • osoba posiadająca obywatelstwo polskie albo osoba będąca obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziany staż pracy w jednostkach sektora samorządowego lub państwowego;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność porozumiewania się z ludźmi, kultura osobista, samodzielność i efektywność w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy i rozwiązywania problemów.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa organizacyjno-techniczna procedury „Niebieskiej Karty”, w tym grup diagnostyczno-pomocowych;
 • prowadzenie i przechowywanie wymaganej dokumentacji;
 • przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji z instytucjami i osobami fizycznymi;
 • zawiadamianie uczestników grup;
 • protokołowanie posiedzeń;
 • prowadzenie statystyk i sprawozdań z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 • zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie teczek ofiar i sprawców przemocy;
 • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi działającymi w obszarze przemocy;
 • obsługa techniczna rządowych programów pomocowych, m. in. Opieka wytchnieniowa i Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej;
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • stanowisko pracy na parterze;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
 • kontakt z interesantami: bezpośredni, telefoniczny i elektroniczny.

5. Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
 • informacje (np. CV), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy;
 • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • referencje (o ile kandydat jest w ich posiadaniu);
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);
 • oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 z późn. zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • termin składania dokumentów do dnia 31.01.2024 r. godz. 12:00;
 • sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Referent;

Przyjmuje się składanie ofert w formie pisemnej dostarczonej do GOPS:

 • osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo, pok. nr 1;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego/przewoźnika przesyłki na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie (ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo);
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP.

Dla oferty przesłanej za pomocą operatora pocztowego/przewoźnika przesyłki, terminem wiążącym jest data wpływu do GOPS, a nie data nadania.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo, pok. nr 1;

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, tj. www.gops.zukowo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie tut. Ośrodka.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w punkcie 5 – należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L z 2016 r. Nr 119, poz. 1 z późn. zm.).

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane wogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. W przypadku złożenia w dokumentach aplikacyjnych oryginałów dokumentów, niniejsze dokumenty zostaną przesłane na adres wskazany przez kandydata w aplikacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie w grudniu 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.