Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Żukowo na lata 2021-2023

Niniejszy Program Wpierania Rodziny w Gminie Żukowo na lata 2021 – 2023 powstał na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest on kontynuacją Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żukowo na lata 2018 – 2020.

Dzieci mają wyjątkowe potrzeby, wymagają troski oraz wsparcia ze strony dorosłych. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie dobra dzieci, zapewnienie im odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie. Jako otaczający je dorośli zobowiązani jesteśmy do obrony wolności i praw przysługujących dzieciom. Przede wszystkim powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom możliwość wzrastania i wychowywania się w prawidłowo funkcjonujących rodzinach.

Rodzina jest podstawową komórką życia dziecka i w szczególny sposób wpływa na kształtowanie osobowości dziecka. To właśnie rodzina od samego początku buduje system wartości dziecka, wskazuje schematy postępowania i ukierunkowuje jego działanie na resztę życia. Wiadome jest jednak, że nie wszystkie rodziny funkcjonują w sposób prawidłowy, co wiąże się z tym, iż najczęściej nie zapewniają one dzieciom odpowiednich warunków do rozwoju i nie uczą jak wypełniać poszczególne role społeczne.

Dysfunkcje w rodzinach są spowodowane bardzo różnymi czynnikami, takimi jak: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, uzależnienia, przemoc w rodzinie, czy też niskie kompetencje wychowawcze.

Niestety dzieci wychowujące się w rodzinach z dysfunkcjami otrzymują nieprawidłowe wzorce, a to z kolei przekłada się na ich złe funkcjonowanie w społeczeństwie. Takie dzieci są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ bez odpowiedniego wsparcia ich szanse na skorygowanie swojej postawy i postępowania są bardzo niskie.

Dobra współpraca pomiędzy instytucjami, a także w środowisku lokalnym może skutecznie oddziaływać na możliwości udzielenia wsparcia rodzinom, a co za tym idzie również dzieciom. Wspieranie rodzin powinno odbywać się możliwie jak najwcześniej, tak, aby nie dopuszczać do powstawania głębokich dysfunkcji. Warunkiem efektywnej pracy jest jednak zgoda rodziny na podejmowanie działań oraz jej aktywny udział w ich realizacji. Działania powinny mieć również charakter profilaktyczny. Wszelkie czynności podjęte w celu wsparcia utrzymania pełnej rodziny niosą za sobą zarówno korzyści społeczne, o których wspomniano powyżej, ale też ekonomiczne – z uwagi na wysokie koszty utrzymania ponoszone w związku z pobytem dzieci w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zadaniem niniejszego Programu jest zaplanowanie działań mających na celu ograniczanie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, a także przywrócenie rodzinom z dysfunkcjami zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji wychowawczej dla dzieci, w tym również pomoc w umożliwieniu dzieciom powrotu do rodzin biologicznych oraz prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym.

Wszystko czego nauczymy nasze dzieci od samego początku, jakie wartości im przekażemy, będzie wpływało na to, jakimi ludźmi będą w życiu dorosłym. Wpłynie to więc w przyszłości na całe społeczeństwo w przyszłości.

Gminny Program jest spójny m.in. z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żukowo na lata 2017 – 2022.