Rozwój usług społecznych Powiatu Kartuskiego

Zaproszenie do udziału w projekcie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

1 grudnia 2016r. – 30 września 2019r.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU:

1 października 2019r. – 31 lipca 2022r.

Projekt realizowany był przez Lidera – Powiat Kartuski, www.kartuskipowiat.com.pl w partnerstwie z:

Gminą Kartuzy, www.kartuzy.pl

Gminą Żukowo, www.zukowo.pl/pl

Gminą Somonino, https://somonino.pl/asp/start,0

Gminą Przodkowo, www.przodkowo.pl

Gminą Chmielno, www.chmielno.pl

Spółdzielnią Socjalną „Bezpieczni Podopieczni” z siedzibą w Żukowie bezpiecznipodopieczni.pl

Stowarzyszeniem „Razem Jesteśmy” z siedzibą w Sianowie. sianowskafundacja.pl

CEL PROJEKTU:

objęcie wsparciem 80 osób o różnym stopniu niesamodzielności i/lub niepełnosprawności z chorobami przewlekłymi, korzystającymi z usług pomocy społecznej z terenu gmin Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo i Chmielno wraz z ich opiekunami faktycznymi. Działania w projekcie skierowane zostały głównie do osób starszych poprzez objęcie ich usługami specjalistycznymi i społecznymi, a dla opiekunów faktycznych – wsparcie towarzyszące. Podniesienie jakości (standaryzacji) usług społecznych w powiecie, aktywizację opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz pobudzenie zaangażowania całej rodziny w procesie opieki nad osobą zależną.

W ramach projektu powstały:

Klub Aktywności w Sianowie – dzienna opieka (8 godzin) wykwalifikowanych opiekunek, zajęcia terapeutyczne, wyżywienie, promocja aktywności fizycznej, edukacja prozdrowotna, wsparcie psychologa (grupowe i indywidualne) oraz rehabilitanta, wyjazdy integracyjne. Do Klubu Aktywności w Sianowie mogli zgłaszać się mieszkańcy gmin Kartuzy, Somonino oraz Chmielno, limit miejsc – 10 osób.

Klub Aktywności w Małkowie – dzienna opieka (8 godzin) wykwalifikowanych opiekunek, zajęcia terapeutyczne, wyżywienie, promocja aktywności fizycznej, edukacja prozdrowotna, wsparcie psychologa (grupowe i indywidualne) oraz rehabilitanta, wyjazdy integracyjne. Do Klubu Aktywności w Małkowie mogli się zgłaszać mieszkańcy gmin Żukowo oraz Przodkowo, limit miejsc – 18 osób.

Mobilne usługi opiekuńcze – świadczone przez wykwalifikowane opiekunki bezpośrednio w domu beneficjenta, opieka ta polegała na pomocy w codziennych czynnościach, wyjazdach do lekarza, wyjazdach na badania, pomoc w przygotowaniu posiłków, pomoc w robieniu zakupów, odpowiednie wydawanie leków. Beneficjenci usług mobilnych otrzymali także indywidualne wsparcie psychologa. Psycholog był również dostępny dla opiekunów osób zależnych. Dodatkowo dostępne były podstawowe usługi rehabilitanta mobilnego (np. masaże), który świadczył usługi zgodnie z zapotrzebowaniem w domu u Beneficjentów. Do Mobilnych usług opiekuńczych mogli zgłaszać się mieszkańcy gmin Chmielno, Przodkowo, Somonino oraz Żukowo, limit godzin pracy opiekunek dla poszczególnych gmin wynosił (w skali miesiąca): Chmielno – 60 godzin, Somonino – 59 godzin, Przodkowo – 24 godziny, Żukowo – 24 godziny. Ilość osób objętych wsparciem była ściśle uzależniona od powyższych limitów.

Teleopieka – uczestnicy projektu zostali wyposażeni w urządzenie posiadające przycisk alarmowy, wraz z dodatkowym przyciskiem w postaci bransoletki lub naszyjnika, które służą do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku nagłej potrzeby (np. zasłabnięcie, upadek). Urządzenie łączy się z operatorem, który w zależności od potrzeb informuje najbliższych lub sąsiadów o konieczności udzielenia pomocy lub wzywa pogotowie, jeśli sytuacja tego wymaga. Do wsparcia w postaci Teleopieki mogli zgłaszać się mieszkańcy gmin Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Somonino i Żukowo, limit miejsc – 40 osób. Aktualnie Powiat Kartuski posiada wolne aparaty dla Teleopieki, które mogą być wykorzystane przez potencjalnych chętnych.

Bank Usług Społecznych – baza danych instytucji, specjalistów, których zadaniem było wspieranie oraz pomoc w kontakcie osób potrzebujących z odpowiednimi instytucjami i specjalistami. Na potrzeby zadania została utworzona również strona internetowa ogólnie dostępna.

Formy wsparcia oferowane przez Powiat w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości: kluby, teleopieka, trwałość instytucjonalna.

W przypadku wystąpienia popytu na ww usługi Powiat jest gotowy do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do świadczonych usług w ramach Projektu (np. pobyt dzienny) i podobnej jakości.

Powiat Kartuski w okresie trwałości Projektu tj. do 31 lipca 2022r. oferuje 28 miejsc realizacji powyższych usług dla osób chętnych.

Spółdzielnia Socjalna „Bezpieczni Podopieczni” z siedzibą w Żukowie – 18 osób,

Stowarzyszenie „Razem Jesteśmy” z siedzibą w Sianowie – 10 osób,

Teleopieka – 40 osób.

[materiały – powiat kartuski]

OKRES TRWAŁOŚCI Projektu „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO”,

Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.06.02.01-22-0007/16-00 z dnia 21 lutego 2017r.