Przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy do 30 czerwca

21.02.2024 r. w dzienniku ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl jej zapisów do 30 czerwca zostaje przedłużony m.in:

– okres, legalnego pobytu pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie,

– okres ważności wydanych lub udzielonych obywatelom Ukrainy: wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”;

– okres, w którym uznaje się za legalny pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy Schengen wydanej przez polski organ lub organ innego państwa obszaru Schengen, a także dokumentów określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002