Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny rodzina.gov.pl

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny z późn. zm.,
 2. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
 3. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. , poz. 1348, 2400 z późn. zm.)

Założeniem Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r., jak i dotychczasowego rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach: www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Przez rodzinę wielodzietną od 01.01.2019r. rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 • Miejsce złożenia wniosku: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo
 • Sprawę załatwia: Dział Świadczeń
 • tel.: (058) 355 07 40 lub 514 782 375 [również sms]
 • e-mail: rodzina@zukowo.pl
 • sposób załatwienia wniosku:
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia – pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/
 • Wniosek oraz inne dokumenty do pobrania można znaleźć w zakładce: FORMULARZE DO POBRANIA

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej Statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy wraz z wnioskiem okazać potwierdzenie przelewu za duplikat KDR oraz oświadczenie z informacją co stało się z kartą (np. zagubienie, kradzież, zniszczenie). Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

Opłaty:

 1. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
 2. Wydanie duplikaty Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 10,12 zł.
 3. Zamówienie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (do już wydanej Karty w formie tradycyjnej), podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. (zmiana od 7.06.2021r. więcej informacji w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY – ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY W APLIKACJI mOBYWATEL)