Wybór najkorzystniejszej oferty – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2022 roku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2022 roku” w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000 zł netto. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Fundacja „Autyzm bez Tabu” ul. Królikarnia 5/6; 80-744 Gdańsk. Cena ofertowa: 49,00 zł/h.