Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 poz. 111 t.j.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2017 poz. 1466),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 poz. 1497).

WAŻNA INFORMACJA: Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania). Wniosek musi być kompletnie wypełniony.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022:

 • od 1 lipca 2021 – tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
 • od 1 sierpnia 2021 – tradycyjnie (tj. wnioski papierowe) oraz w dalszym ciągu elektronicznie (tj.wnioski elektroniczne)

Kompletne wnioski tradycyjne, złożyć można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo, w godzinach pracy Ośrodka, można również wysłać je za pośrednictwem Poczty Polskiej (adres powyżej), natomiast elektroniczne wysłać można wniosek, wskazując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, jako właściwy zgodnie z miejscem zamieszkania (dla mieszkańców gminy Żukowo).

Szczegółowe informacje w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego udzielane są w Dziale Świadczeń, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, bądź też telefonicznie pod numerem: (058) 355 07 40 w godzinach pracy Ośrodka. Informację o godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie znaleźć można w zakładce – KONTAKT. O wszelkich zmianach informujemy na bieżąco na stronie internetowej w zakładce- AKTUALNOŚCI.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:

 1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 3. Osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, lub kwoty 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (kryterium dochodu obowiązujące od dnia 1.11.2015 r.) Zasiłek rodzinny przysługuje, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: (od 01.11.2016 r. )

 • 95 zł miesięcznie – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 124 zł miesięcznie – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135 zł miesięcznie – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.

Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.  

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022:

 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 (tj, od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.) jest rok 2019.
Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (tj, od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.) jest rok 2020.  

PRZYPOMINAMY !   W trakcie pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, wysokości alimentów, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, zmiana miejsca zamieszkania). Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek rodzinny wraz dodatkami o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.  

Osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 1. Urodzenia dziecka – jednorazowa wypłata świadczenia o którą ubiegać można się do dnia ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Druk zaświadczenia znaleźć można w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.
  Wysokość dodatku – jednorazowo 1.000 zł
 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych,
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   Nie przysługuje, osobie, która:
  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
  • Wysokość dodatku – 400 zł miesięcznie.
 3. Samotnego wychowywanie dziecka – przysługuje wyłącznie, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany (odpowiedni zapis w odpisie zupełnym aktu urodzenia dziecka),
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
   Dodatek przysługuje również osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).
  • Wysokość dodatku – 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci W przypadku dziecka (do 16 roku życia) legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka (powyżej 16 roku życia) legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 273 zł miesięcznie.
 4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku: – 95 zł miesięcznie
 5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
   Wysokość dodatku –
  • 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia – do ukończenia 24 roku życia
 6. Rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wysokość dodatku – 100 zł na dziecko.
 7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje:
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której mieści się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,
  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której mieści się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
   Wysokość dodatku:
  • 69 zł miesięcznie (od września do czerwca następnego roku) – dojazd
  • 113 zł miesięcznie (od września do czerwca następnego roku) – internat

 I Dokumenty do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego

 • zeznanie roczne PIT 37 lub PIT36 wraz z wszystkimi załącznikami za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy lub oświadczenie o źródle zwrotu podatku uzyskanego,
 • dokumenty potwierdzające źródło, wysokość oraz liczbę miesięcy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy w którym dochód został osiągnięty (ksero pit 11, zaświadczenie z zakładu pracy o okresie zatrudnienia, kserokopia decyzji o przyznaniu renty itp.),
 • w przypadku utraty dochodu należy przedłożyć dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraty dochodu za za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy w którym dochód został osiągnięty (ksero PIT-11, świadectwo pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i dochodach itp.),
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy spowodowanym zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – należy udokumentować datę i kwotę uzyskanego dochodu netto,
 • wyrok zasądzający alimenty,
 • zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy

II Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (UWAGA przypominamy, że wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do roku życia dziecka)

 • zaświadczenie od lekarza ginekologa lub położnej o pozostawaniu pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży

III Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego
 • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie zatrudnienia

IV Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 • akt zupełny urodzenia dziecka
 • lub potwierdzenie o oddaleniu powództwa o alimenty od drugiego z rodziców dziecka

V Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające naukę w szkole (dotyczy dziecka, które w trakcie okresu zasiłkowego jest pełnoletnie) lub w przypadku dziecka rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne stosowne zaświadczenie ze szkoły

VI Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające naukę w szkole

VII Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w miejscowości poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające naukę w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • inne dokumenty ze względu na szczególną sytuacją dochodową i rodzinną.

Ważne: Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu.
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań!
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Druki wniosków, oświadczeń, zaświadczeń oraz RODO znajdują się w zakładce: FORMULARZE DO POBRANIA.