Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w myśl obowiązujących przepisów stanowi najważniejszy element Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy robocze, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • realizację działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie Gminy Żukowo został powołany w drodze Uchwały nr XII/106/2011 – XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-08-26 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Wyżej wymieniona Uchwała została uaktualniona do obecnie obowiązujących przepisów Uchwałą nr nr LXI/794/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie.

Na podstawie Zarządzenia nr 212/2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 07 września 2023 r.w sprawie powołania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żukowo, w następującym składzie:

 1. Justyna Beyer-Rosener – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie;
 2. Alicja Pyszka – Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie;
 3. Grażyna Jaworska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie;
 4. Elżbieta Potwardowska-Krajewska – Kierownik Ośrodka Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie;
 5. Aleksandra Drewa – Kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Żukowie;
 6. Joanna Dunst-Prochowska – Kierownik referatu Oświaty i Zdrowia Urzędu Gminy w Żukowie;
 7. Ewa Kosznik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baninie im. ks. prałata Józefa Bigusa;
 8. Bożena Hirsz –pielęgniarka środowiskowa z Grupowej Praktyki Pielęgniarskiej „VITA-MED” w Żukowie;
 9. Katarzyna Gonia – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień;
 10. Gabriela Kapica – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie;
 11. Magdalena Orzeł – Kurator przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach.