Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa to program realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. W edycji programu na rok 2023 o wsparcie mogły ubiegać się samorządy – gminy i powiaty, chcące realizować usługi opieki wytchnieniowej na swoim terenie.

Gmina Dąbrowa Chełmińska pozyskała dofinansowanie w kwocie: 60.057,00 zł na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu w roku 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej planuje objąć wsparciem 8 członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (w tym 6 osobami dorosłymi i 2 dzieci)
i każdemu uczestnikowi zapewnić 184 godziny opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania. Łącznie planuje się zrealizować na terenie Gminy 1472 godziny opieki wytchnieniowej.

 Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w poniższym linku:

www.gov.pl – ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego ministra rodziny i polityki społecznej opieka wytchnieniowa-edycja 2023