Dotacja organizacji pozarządowej na realizację zadnia publicznego w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

opieka wytchnieniowa

ZARZĄDZENIE NR 99 /2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm .) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznaję dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” 83-330 Żukowo ul. 3 Maja 9 C na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”–edycja 2023 w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.” w wysokości 139 400,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski