Program Osłonowy

Od 01.07.2021r. niższe rachunki za odbiór odpadów komunalnych dla osób uprawnionych w ramach Programu Osłonowego.

Podstawa prawna:

 • UCHWAŁA NR XXXIV/443/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Żukowo z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2022, która znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żukowo pod adresem: BIP Urzędu Gminy Żukowo – Uchwała Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie utworzenia programu osłonowego.
 • Zarządzenie nr 109/2021z dnia 10.06.2021 r. Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny

Kto będzie mógł skorzystać z programu?

Pomoc będzie przysługiwać mieszkańcom gminy Żukowo po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:

 1. osobom, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.) lub są rencistami, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy tj. 1.584,00zł dla osoby w rodzinie, bądź 2.103,00zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 2. są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z co najmniej trójka dzieci pozostających na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym oraz posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1348 z późn. zm.).

Dodatkowo, by skorzystać z programu spełniać należy następujące kryteria:

 • należy być wnioskodawcą deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • nie należy korzystać z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych ( z wyłączeniem ulgi w związku z korzystaniem z przydomowego kompostownika do bioodpadów w zabudowach jednorodzinnych) np. umorzenia, rozłożenia na raty opłaty za odpady,
 • należy zbierać odpady w sposób selektywny,
 • należy nie posiadać zaległości wobec Gminy Żukowo z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • należy posiadać Kartę Mieszkańca Gminy Żukowo (Kartę Mieszkańca powinny posiadać wszystkie pełnoletnie osoby ubiegające się o pomoc finansową z PROGRAMU OSŁONOWEGO, w tym pełnoletnie dzieci – w przypadku wniosku złożonego przez posiadacza Karty Dużej Rodziny).

Wniosek o wydanie karty mieszkańca (formularz wniosku o wydanie Karty Mieszkańca znaleźć można w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA) wraz z kserokopią rozliczenia podatku PIT za ubiegły rok, można złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Żukowie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.zukowo.pl/Karta_Mieszkanca

W jakiej wysokości będzie udzielona pomoc?

Pomoc finansowa przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego w wysokości:

 1. 20 % należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynikającej z odrębnej uchwały, dla mieszkańców, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub są rencistami.
 2. 10 % należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynikającej z odrębnej uchwały dla mieszkańców, którzy są członkami rodziny wielodzietnej.

Na jaki okres przyznawane będzie pomoc?

Świadczenie przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku na okres 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres obowiązywania uchwały.

Wniosek, skąd go pobrać?

Formularze wniosków udostępniliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.

Gdzie będzie można złożyć wniosek?

Wniosek będzie można złożyć w terminie od 1 lipca 2021r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.