Projekt Aktywizacja Zawodowa

Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego – edycja II

Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

OKRES REALIZACJI:

2019-11-01 – 2022-06-30

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

koszty ogółem: 2 794 254,18 zł

koszty bezpośrednie: 2 429 786,24 zł

koszty pośrednie: 364 467,94 zł

wnioskowane dofinansowanie: 2 375 116,05 zł

wkład własny: 419 138,13 zł

PARTNERSTWO:

Gminy: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo, Chmielno

NGO: Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach

GRUPA DOCELOWA:

187 osób – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny; (140 K, 47 M), osoby bez pracy, niezarejestrowane w PUP, bierne zawodowo nieaktywne zawodowo w tym niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystające z opieki społecznej. Gmina Kartuzy 90 UP, Żukowo 49 UP, Somonino 16 UP, Chmielno 16 UP, Przodkowo 16 UP.

OPIS PROJEKTU:

Projekt zakłada objęcie wsparciem 187 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Kartuskiego, a także osób z ich otoczenia – rodzin. Projekt przewiduje funkcjonowanie Akademii Rozwoju Osobistego (ARO).

Dla osób biorących udział w projekcie przewidziano Koszyk Wsparcia, który obejmować będzie 5 obszarów: społeczny, zdrowotny, zawodowy, edukacyjny oraz wsparcie towarzyszące dla otoczenia. W ramach projektu zaplanowane zostały IV ścieżki Aktywizacji:

I Ścieżka Aktywizacji – aktywna integracja o charakterze społecznym, zajęcia grupowe i indywidualne; wsparcie zdrowotne; aktywizacja edukacyjna; staże zawodowe

II Ścieżka Aktywizacji – KIS Kartuzy – organizacja opieki nad dziećmi; wizyty studyjne

III Ścieżka Aktywizacji – zajęcia w CIS Ostrzyce i CIS Garcz

IV Ścieżka Aktywizacji – zajęcia w WTZ Somonino

CEL GŁÓWNY:

Poprawa funkcjonowania osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. poprzez zwiększenie ich zatrudnienia przy wykorzystaniu instrumentów o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Stworzenie możliwości podjęcia zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Przywrócenie zdolności uzyskania zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Wzbudzenie aktywności społecznej u osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Budowanie i umocnienie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Podniesienie wiedzy na temat instrumentów rynku pracy.
 • Przeciwdziałanie i zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego na terenie Powiatu Kartuskiego.

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II”

 • Jesteś osobą pozostającą bez pracy?
 • Nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji zawodowych?
 • Brakuje Ci doświadczenia zawodowego?
 • Jesteś mieszkańcem gminy: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo, Chmielno?

ZGŁOŚ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Od 15.VII 2020 do 14.IX 2020 trwać będzie rekrutacja do projektu. Więcej informacji w ulotce

Informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

 • GOPS Kartuzy 783 887 800
 • GOPS Żukowo 58 681 82 64
 • GOPS Somonino 58 684 13 26
 • GOPS Chmielno 58 685 68 69
 • GOPS Przodkowo 58 500 16 85

lub pod numerem 724 600 640 oraz e-mail: rozwoj@kartuskipowiat.pl