Świadczenie wychowawcze 500+

 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019, poz. 2407 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2020 poz.35),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2019r. poz 1177),
 • art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 35).

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

 • wniosek o ustalenie praw do świadczenia wychowawczego dostępny w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA,
 • standardowo dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • w zależności od sytuacji w której znajdują się opiekunowie dziecka odpowiednio:
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
 • dodatkowo w przypadku cudzoziemców:
  • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • karta pobytu i decyzje o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

KOMU I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

 • o świadczenie wychowawcze może ubiegać się : matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka lub opiekun prawny dziecka,
 • przysługuje dzieciom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenie przysługuje bez względu na wysokość osiąganych dochodów – brak kryterium dochodowego,
 • świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00zł miesięcznie na dziecko w rodzinie,
 • w momencie kiedy świadczenie przysługuje za niepełny miesiąc (w przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców) wysokość świadczenia wypłaca się za dni kalendarzowe za które to świadczenie przysługuje. Obliczeń dokonuje się w następujący sposób: kwotę świadczenia wychowawczego (500,00zł) dzieli się przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Wynik stanowi wysokość świadczenia za niepełny miesiąc (zaokrąglając do 10 groszy w górę).

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU – WNIOSKI MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 • osobiście tj. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B.Prusa 49 w godzinach pracy Ośrodka,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo,
 • elektronicznie tj. przez portal empatia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

CZAS TRWANIA OKRESÓW ZASIŁKOWYCH ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU:

 • tradycyjnie tj. osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • na okres zasiłkowy 2019/2021 w terminie: do 31 maja 2021( świadczenie przysługuje do 31 maja 2021)
  • na okres zasiłkowy 2021/2022 w terminie: od 1 kwietnia 2021 do 31 maja 2022 (świadczenie przysługuje od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022, data złożenia wniosku ma wpływ na wypłatę świadczenia)
 • elektronicznie tj. online
  • na okres zasiłkowy 2019/2021 w terminie: do 31 maja 2021 (świadczenie przysługuje do 31 maja 2021)
  • na okres zasiłkowy 2021/2022 w terminie: od 1 lutego 2021 do 31 maja 2022 (świadczenie przysługuje od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022)
 • Od 2021 r. wnioski na kolejny okres przyjmowane będą w terminach:
  • data złożenia wniosku: luty- kwiecień * – termin rozstrzygnięcia i wypłaty świadczeń – do 30 czerwca,
  • data złożenia wniosku: maj – termin rozstrzygnięcia i wypłaty świadczeń – do 31 lipca,
  • data złożenia wniosku: czerwiec – termin rozstrzygnięcia i wypłaty świadczeń – do 31 sierpnia,
  • data złożenia wniosku: lipiec – termin rozstrzygnięcia i wypłaty świadczeń – do 30 września,
  • data złożenia wniosku: sierpień – termin rozstrzygnięcia i wypłaty świadczeń – do 31 października,
   • (*w lutym i marcu można składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej)

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji.
 2. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku kiedy adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie można odebrać osobiście w tutejszym Ośrodku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 3. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3-miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, świadczenie zostanie wyrównane od dnia zaistnienia ww. zdarzenia. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 4. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa doświadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica lub innego opiekuna dziecka, któremu dotychczas wypłacano świadczenie, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka uzyska prawo do świadczenia, jednak nie wcześniej niż od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego.
 5. W przypadku, gdy prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub opiekunom faktycznym dziecka, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych bądź faktycznych dziecka, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

SKĄD POBRAĆ DRUK WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?:

 • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie – zakładka FORMULARZE DO POBRANIA
 • od pracowników Ośrodka – w siedzibie GOPS-u

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O WSZELKICH ZMIANACH

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.

ZA NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE UWAŻA SIĘ:

 1. świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
 2. świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 3. świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku gdy marszałek województwa ustali że w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
 4. świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
 5. świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.