Wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego oraz formularz oświadczenia osoby wnioskującej o przyznanie pomocy dla uchodźców (ЗАЯВКА НАВИПЛАТУОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ)

POMOC DLA UKRAINY

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc? Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy)

Komu przysługuje pomoc? Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL. (Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.)

W jakiej wysokości przysługuje pomoc? 300 zł na osobę (Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe)

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy? Wniosek o wypłatę pomocy składa się w wyznaczonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jednostce organizacyjnej gminy: 1) ośrodku pomocy społecznej, 2) centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych), 3) innej jednostce organizacyjnej – gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. W przypadku osób przebywających na terenie gminy Żukowo – właściwym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie znajdujący się przy ul. B. Prusa 49.

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НАВИПЛАТУОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ oraz FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY / ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ:

Osoby wnioskujące o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zobowiązane są do wypełnienia wniosków o numerach 1.1. oraz 2. / Особи, які претендують на отримання одноразової грошової допомоги, зобов’язані заповнити заяви під номером 1.1. і 2.