Realizacja zadania: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku

AUTYZM BEZ TABU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ” Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku” w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000 zł netto.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Fundacja „Autyzm bez Tabu” ul. Królikarnia 5/6, 80-744 Gdańsk

Cena ofertowa 60,00zł za godzinę

Wybrano najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium oceny oferty i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.