Dodatek osłonowy – Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Rządowa tarcza antyinflacyjna - Dodatek osłonowy

Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Urząd Gminy w Żukowie.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

Ważne! W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Gminy Żukowo – w Zespole Gospodarki Nieruchomościami pod numerem 58/685-83-91 lub 58/685-83-42.

Gdzie złożyć wniosek?

 • Osobiście: Urząd Gminy w Żukowie, Biuro Obsługi Klienta; ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
 • za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy w Żukowie, Biuro Obsługi Klienta; ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
 • w formie elektronicznej: za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Dodatek osłonowy, a także na stronie Urzędu Gminy Żukowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowo (z możliwością pobrania wniosku w formacie DOCX).