Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku”

wykrzyknik i napis: ważny komunikat

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr 1

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto, w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Żukowie.

Przedmiot zamówienia:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz podopiecznych z terenu gminy Żukowo świadczone w ich miejscu zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, które obejmują w szczególności:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

2) kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi;

3) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu;

4) współpraca z rodziną;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno–

wychowawczych.

2. Zadanie polega na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie (dalej GOPS w Żukowie), decyzją administracyjną przyznał pomoc, w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Przewiduje się, że w/w usługami objętych będzie w okresie realizacji zadania, tj. w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 23 grudnia 2024 r., szacunkowo dla 7 osób.

4. Zleceniobiorca będzie zobowiązany podczas realizacji zadania do zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z póź. zm.).

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić posiadane zasoby kadrowe do realizacji zadania.

6. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą być zgodne z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.


Poniżej plik z pełną treścią dokumentu.