Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Żukowo na lata 2023-2027

logo konsultacje społeczne

Zapraszamy Mieszkańców gminy Żukowo do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Żukowo na lata 2023-2027”, wskazujący kierunki oraz cele strategiczne określające sposoby rozwiązywania problemów społecznych w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom gminy Żukowo złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania uwag i opinii na Formularzu zgłaszania uwag, wniosków i opinii do projektu: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Żukowo na lata 2023-2027”, w terminie do 15.12.2023r. (obowiązuje data wpływu).

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:

  • drogą elektroniczną, na adres: gops@zukowo.pl (skan podpisanego formularza)
  • osobiście, składając w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie przy ul. B. Prusa 49,
  • drogą korespondencyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo

Załączniki do pobrania:

Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 15.12.2023r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym – nie będą rozpatrywane.