Program Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027

popz 2023 - flagi: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową, Flaga Rzeczpospolita Polska oraz Flaga Unii Europejskiej (dofinansowane przez Unię Europejską)

PODPROGRAM 2023 (Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus)

CELE PROGRAMU: Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IŻ,
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).
Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

OKRES REALIZACJI DOSTAW

Grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

  • dochód nie przekraczający 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • dochód nie przekraczający 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

  • osobiste zgłoszenie się do GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo w godzinach pracy Ośrodka,
  • przedłożenie oświadczenia w GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo o sytuacji dochodowej osoby/rodziny– dotyczy osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

ZE STRONY INTERNETOWEJ https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023 MOŻNA POBRAĆ ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR SKIEROWANIA, KTÓRY MOŻNA ZŁOŻYĆ W TUTEJSZYM OŚRODKU.

NA TERENIE GMINY ŻUKOWO DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI REALIZOWANA JEST PRZEZ:

  • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie: