Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności

informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2023r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o niepełnosprawności orzeczenia wydane na czas określony, które zachowały ważność na podstawie art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów […], albo których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r., jednak nie dłużej  niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i okres, na który została przyznana pomoc jest uzależniony od ważności tego orzeczenia, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu do dnia 30 września 2024r., nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

Decyzje, na mocy których przyznano prawo do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmienia się z urzędu w zakresie okresu, na jaki przyznano prawo do tych świadczeń – do dnia 30 września 2024r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.