Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie poszukuje asystentów osób z niepełnosprawnością

– do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 1. Wymagane kwalifikacje:
  • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
  • posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
 2. Dodatkowe informacje:
  • Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem
  • W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt 7 i 8 wymagane) wymagane jest :
   • zaświadczenie o niekaralności;
   • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
   • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 3. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
  • Podanie o pracę (prośba o przyjęcie na stanowisko Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością),
  • Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu)
 4. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.
 5. Szczegółowy harmonogram pracy ustalany jest pomiędzy asystentem, a osobą korzystającą z pomocy asystenta.
 6. Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mogą polegać m.in. na pomocy w:
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 7. Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie.
 8. Więcej informacji można uzyskać:
  • pod numerem telefonu 58 681 82 64 lub 514 782 338 w godzinach: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek, środa 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 – 14:30
  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie informacji udziela Zastępca Kierownika Alicja Pyszka w godzinach  pracy Ośrodka (tj. poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek, środa 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 – 14:30)

Program realizowany przez Gminę Żukowo za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na 2024 rok.

Załączniki:

Czarno biały orzeł z koroną - godło - wraz z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej