Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022

Logo Biuletynu Informacji Publicznej z biało czerwoną flagą i napisem BIP

ZARZĄDZENIE NR 263/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej: „Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. z 2021 r. poz.1038, poz. 1243, poz. 1535 ) – zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyznaję dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” 83-330 Żukowo ul. 3 Maja 9 C na „Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” w wysokości 577200,00 zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

Zarządzenie zostało również opublikowane na stronie internetowej – Urzędu Gminy Żukowo – zarządzenie 263/2021 Burmistrza Gminy Żukowo