Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla Gminy Żukowo „Opieka Wytchnienowa”

informacja

Burmistrz Gminy Żukowo Zarządzeniem nr 41/2024 z dnia 14 lutego 2024r. ogłosił otwarty konkurs na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnienowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żukowie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Treść Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo nr 41/2024 z dnia 14.02.2024r. wraz z załącznikami znajduje się w załączeniu: